MMA ( Refinery Catalyst )

این محصول در ضربه گیری بنزین در مقیاس پالایشگاهی کاربرد دارد . در کنار سازگاری با محیط زیست میتواند اکتان بنزین را افزایش دهد. در اکتان افزای MMA قابلیت تنظیم دانسیته و اکتان در زمان سفارش متناسب با نفتای واحد تولیدی امکان پذیر می باشد