A1010 ( additive)

این ادتیو جایگزین خاک رنگبر و اسید سولفوریک می باشد و کاربرد مورد مصرف آن مرکاپتان زدایی برای میعانات گازی ، نفت سبک و سنگین بنزین سازی و رفع بوی نامطبوع نفت کاربرد دارد

از امتیازات این محصول این است که دما در بخش های مختلف فرایند تغییری نمیکند.

باتوجه به نوع روغن استفاده شده در هر منطقه و برندهای مصرف شده مصرف میشود. این فرایند برای هیدروکربن سنگین نیز کاربرد دارد

A1010 – HEAVY Code 222

A1010 -LIGHT Code 111

A1010 -LIGHTCode 111

این محصول تمام خواص کد 111 را دارا می باشد و همچنین  دانسیته نفتا را نیز به  دانسته بنزین تبدیل میکند کاربرد : مرکاپتان زدایی میعانات گازی ، نفتا ، نفت ، گازوئیل ، بنزینو سایر مشتقات نفتی

همچنین این محصول دربنزین سازی و افزایش اکتان کاربرد دارد