این شرکت با دانش بالا و اختراعات ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها پروژه های خود را در مرحله پایلوت و صنعتی سازی پیش برده است. این شرکت هر لحظه این توانایی را دارد با جذب سرمایه گذاری متناسب ، با تکیه بر دانش روز صنایع ، مورد نیاز را صنعتی سازی کند .
مجوز های ثبت اختراعات مرتبط با شرکت
سایر گواهی ها و مجوزهای مربوط به پروژه های شرکت