اکتان بوستر و انژکتور شوی

نام تجاری Green Petrol Octane

محققین این شرکت توانسته اند با بدست آوردن ترکیب جدید دوستدار محیط زیست با کد AZ-AF401 و ch-rp-949899 که پس از مخلوط شدن آن با نسبت پنج درصد با بنزین به صورت اشباع کامل درآمده و هرگز دوفاز نخواهد شد. به ازای هر 85% اکتان به بنزین اضافه گردد.

توضیحات و امتیازات محصول :

گازهای خروجی حاصل از سوختن و احتراق گازهای هیدروکربن سمی و اکسید نیتروژن را کاهش خواهد داد

یک عدد اکتان  را بسته به کیفیت پایه  سوخت 8 واحد بالا میبرد

از خراش دریچه ها و خروجی ها جلوگیری میکند

چرخه سیستم های سوختی را کاملا بهبود می دهد

از تق تق و کوبش موتور در موقع گرم شدن جلوگیری میکند

خروجی موتور را افزایش میدهد

برای ماشین های دارای مبدل کاتالیستی بسیار مناسب است

فاقد متانول و MTBE  /  اکسید سرب